ODGOVORNOST

Osiguranjima od odgovornosti štitite svoju imovinu u cjelini od odštetnih zahtjeva trećih osoba. Imovina kod ovog osiguranja nije fizički osigurana, ali je osigurana od umanjenja na način da će osiguravajuće društvo umjesto Vas nadoknaditi štetu trećoj osobi. Ovim osiguranjem štite svoj ekonomski interes.

Javna izvanugovorna odgovornost

IZVANUGOVORNA ODGOVORNOST
Zakon o obveznim odnosima kao temeljni propis jasno propisuje da ako netko drugome prouzroči štetu, dužan ju je i naknaditi, ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje.
Kod odgovornosti za štetu po subjektivnom kriteriju predmnijeva se obična nepažnja. Krivnja se uopće ne utvrđuje za štetu od stvari ili djelatnosti od kojih potječe povećana opasnost štete za okolinu, jer se kod ovakvih šteta odgovara bez obzira na krivnju (kriterij objektivne odgovornosti).

OPASNA STVAR ILI OPASNA DJELATNOST
Pod opasnom stvari se razumijeva svaka stvar koja po svojoj namjeni, osobinama, položaju, mjestu i načinu uporabe ili na drugi način predstavlja povećanu opasnost nastanka štete za okolinu, pa je zbog toga treba nadzirati povećanom pažnjom.
Jedna djelatnost predstavlja povećanu opasnost kada u njezinu redovitom tijeku, već po samoj njezinoj tehničkoj prirodi i načinu obavljanja mogu biti ugroženi životi i zdravlje ljudi, ili imovina, tako da to ugrožavanje iziskuje povećanu pozornost osoba koje obavljaju tu djelatnost kao i osoba koje s njom dolaze u dodir. Za štetu od opasne stvari odgovara njezin vlasnik, a za štetu od opasne djelatnosti odgovara osoba koja se njome bavi.
Unutar izvanugovorne ili deliktne odgovornosti mogu se dalje razlikovati osim gore navedene subjektivne i objektivne odgovornosti i vlastita odgovornost i odgovornost za drugoga (poslodavca za djelatnike), podijeljena i solidarna odgovornost (odgovornost više osoba za istu štetu).

Razlike između ugovorne i deliktne (izvanugovorne) odgovornosti:

 • Za nastanak ugovorne odgovornosti zahtjeva se kao pretpostavka poslovna sposobnost štetnika, dok je za nastanak izvanugovorne odgovornosti dovoljna deliktna sposobnost
 • Kod ugovorne odgovornosti štetnik odgovara za prouzročenu štetu, ali također i za ispunjenje prvobitne obveze, dok kod izvanugovorne odgovornosti odgovara samo za prouzročenu štetu
 • Pravila su ugovorne odgovornosti pretežno dispozitivne naravi, što ugovornim stranama omogućuje širenje, ograničavanje pa i isključenje odgovornosti. Nastanak izvanugovorne obveze uređen je kogentnim (obveznim) propisima pa je dispozitivnost ograničena samo na promjenu i prestanak odnosa odgovornosti
 • Oštećenik kod ugovorne odgovornosti može biti u pravilu samo vjerovnik, a kod izvanugovorne svaka osoba kojoj šteta bude nanesena

Polica osiguranja IZVANUGOVORNE odgovornosti pruža osiguravajuću zaštitu osiguranika za štete učinjene na stvarima trećih osoba zbog uništenja ili oštećenja kao i štete zbog smrti, povrede zdravlja ili tijela trećih osoba. Pokrivena je odgovornost osiguranika iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti. Uz navedeno polica nadoknađuje i tzv. čistu imovinsku štetu, tj. štetu koja nije nastala niti materijalnom štetom niti ozljedama osoba (eng. pure financial loss).

Osim plaćanja odštete oštećenoj trećoj osobi, polica osiguranja izvanugovorne odgovornosti pruža Vam i druge pogodnosti i to:

 • vođenje spora od strane osiguratelja u ime Vas ako oštećeni ostvaruje pravo na naknadu štete u parničnom postupku
 • nadoknada svih troškova parničnog postupka, pa i onda kada zahtjev za naknadu štete nije bio osnovan, čak i kad ti troškovi uz iznos odštete prelaze ugovoreni iznos pokrića u polici
 • ispitivanje odgovornosti osiguranika za nastalu štetu, ako je to potrebno za naknadu štete
 • davanje izjava u ime osiguranika koje smatra korisnim za zadovoljenje ili obranu od neosnovanog ili pretjerano visokog zahtjeva za naknadu štete

Polica osiguranja ugovara se sa pokrićima od minimalno 13.272,28 € ili 100.000 kn po štetnom događaju, dok se u praksi češće ugovaraju veći limiti pokrića od 66.361,40 € ili 500.000 kn ili 132.722,81 € ili 1.000.000 kn po štetnom događaju. Premija se određuje prema ukupnom godišnjem prihodu tvrtke i vrste poslovne djelatnosti koja se obavlja.
Broj štetnih događaja tijekom trajanja police osiguranja nije ograničen, a može se ugovoriti i sudjelovanje osiguranika u određenom iznosu kod svake štete, čime se smanjuje i premija osiguranja. Osim pokrića izvanugovorne odgovornosti prema trećima, policom se može ugovoriti na zaseban iznos osiguranja i pokriće prema vlastitim djelatnicima, pri čemu premija ovisi i o ukupnom broju djelatnika tvrtke.
Teritorijalno pokriće je teritorij Republike Hrvatske, ukoliko se u polici drugačije ne ugovori, a može se proširiti i za cijeli svijet.
Kontaktirajte nas, ugovorite Vašu policu izvanugovorne odgovornosti još danas i izbjegnite neplanirane troškove na ime nadoknade štete trećima!

Odgovornost iz upotrebe proizvoda

 

Pokriće koje ova polica osiguranje pruža je često isključeno unutar police osiguranje opće odgovornosti.
Za potpunu zaštitu od odgovornosti preporučujemo ugovaranje obje police, kao paketa osiguranja, čime se pruža sveobuhvatno pokriće od mogućih odštetnih zahtjeva oštećenih osoba.
Zakon o obveznim odnosima, određuje da proizvođač koji stavi u promet neki proizvod, odgovara za štetu prouzročenu neispravnošću toga proizvoda bez obzira na krivnju. Ovo se odnosi na imovinsku štetu prouzročenu smrću ili tjelesnom ozljedom te na štetu prouzročenu uništenjem ili oštećenjem oštećenikove stvari različite od neispravnog proizvoda, ako se radi o takvoj vrsti stvari koja je uobičajeno namijenjena za osobnu uporabu te ako je oštećenik tu stvar uglavnom rabio u tu svrhu.
Proizvod je bilo koja pokretna stvar, kao i samostalni dio ugrađen u neku pokretnu ili nepokretnu stvar.

Odgovornost odvjetnika

Ugovor o osiguranju od odgovornosti za odvjetnike, članove odvjetničkog društva i za odvjetnike koji rade u tom društvu, zaključuje to društvo.
Povreda obveze osiguranja od odgovornosti, odnosno plaćanja naknade Komori za osiguranje, teža je povreda odvjetničke dužnosti.
Najniži iznos osiguranja (svota osiguranja) mora iznositi 106.178,25 € ili 800.000 kn po osiguranom slučaju.
U slučaju zajedničkoga odvjetničkog ureda odgovornost svakog odvjetnika u tom uredu mora biti osigurana na gore naveden iznos. Odgovornost svakog odvjetnika, člana odvjetničkoga javnoga trgovačkog društva (j.t.d), kao i odgovornost svih zaposlenih odvjetnika u javnom trgovačkom društvu mora biti osigurana na gore naveden iznos.
Odgovornost svakog odvjetnika osnivača društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) mora se obvezno osigurati na najniži iznos osiguranja od 1.194.505,28 € ili 9.000.000 kn po osiguranom slučaju, kao i odgovornost odvjetnika zaposlenih u tom društvu na iznos od 106.178,25 € ili 800.000 kn. U slučaju da odvjetnici osnivači društva s ograničenom odgovornošću nemaju sklopljeno osiguranje na najniži naveden iznos osiguranja, tada uz društvo jamče i odvjetnici članovi društva osobno, neograničeno i solidarno do visine najnižeg iznosa osiguranja.
Predmet osiguranja je odgovornost odvjetnika za štetu koju obavljanjem odvjetništva prouzroči trećim osobama, dok se osiguranim slučajem smatra svaki pojedinačno određen propušteni oblik pravne zaštite ili učinjena pogreška kojima se trećim osobama prouzroči šteta.
Propust ili pogreška se smatraju poznatim, kada ih osiguranik sam utvrdi ili za njih dozna, a da još nije postavljen odštetni zahtjev niti najavljen odštetni zahtjev treće osobe.

Pod oblicima pravne zaštite podrazumijeva se osobito:

 • davanje pravnih savjeta
 • sastavljanje isprava (ugovora, oporuka, izjava i dr.)
 • sastavljanje tužbi, žalbi, prijedloga, zahtjeva, molbi, izvanrednih pravnih lijekova i drugih podnesaka
 • zastupanje stranaka.

Policom osiguranja i zakonom o odvjetništvu je dopušteno da štetu do određenog iznosa naknađuje odvjetnik izravno, tj. da se ugovori ODBITNA FRANŠIZA u postotku od iznosa štete ili apsolutnom iznosu u kunama.

Odgovornost javnih bilježnika

 Javnobilježnička služba sastoji se u službenom sastavljanju i izdavanju javnih isprava o pravnim poslovima, izjavama i činjenicama na kojima se utemeljuju prava, u službenom ovjeravanju privatnih isprava, u primanju na čuvanje isprava, zatim novca i predmeta od vrijednosti radi njihove predaje drugim osobama ili nadležnim tijelima te u obavljanju, po nalogu sudova ili drugih javnih tijela, postupaka određenih zakonom.
U javnobilježničku službu spada i obavljanje drugih poslova predviđenih Zakonom o javnom bilježništvu.

Javnobilježništvo je javna služba koju obavljaju javni bilježnici kao samostalni i neovisni nositelji te službe i koji imaju svojstvo osoba javnog povjerenja. Javni bilježnici obavljaju svoju službu kao isključivo zanimanje tijekom vremena za koje su postavljeni.

Javnobilježničke isprave su isprave o pravnim poslovima i izjavama koje su sastavili javni bilježnici (javnobilježnički akti), zapisnici o pravnim radnjama koje su obavili ili kojima su bili nazočni javni bilježnici (javnobilježnički zapisnici) i potvrde o činjenicama koje su posvjedočili javni bilježnici (javnobilježnička potvrda).
Isprava koju je sastavio javni bilježnik bez njegova pečata i potpisa nema snagu javne isprave.
Osiguranje obuhvaća i osiguranje od odgovornosti za radnje javnobilježničkih prisjednika i vježbenika te osoba zaposlenih u javnobilježničkom uredu. Ako je javni bilježnik određen za zamjenika ili vršitelja dužnosti, on se radi nove službe ne mora posebno dopunski osigurati od odgovornosti.
Osnovni iznos osiguranja po jednom osiguranom slučaju iznosi 53.089,12 € ili 400.000 kn. Osiguranik može ugovoriti iznos osiguranja veći od 53.089,12 € ili 400.000 kn.

Odgovornost revizora i revizorskih društava

Osiguranjem je obuhvaćena odgovornost ovlaštenog revizora (trgovačkog društva ili samostalnog revizora) za štetu koja nastane pravnoj osobi, čije je sjedište na području Republike Hrvatske. Osiguranim slučajem smatra se svaki pojedinačno određen propušteni oblik pravne zaštite ili učinjena pogreška kojima se trećim osobama prouzroči šteta.
Propust i/ili pogreška se smatraju poznatima kad ih osiguranik sam utvrdi ili za njih dozna, a da još nije postavljen odštetni zahtjev niti je najavljen odštetni zahtjev treće osobe.

Iznos osiguranja
Za štetu koju bi revizorsko društvo ili samostalni revizor mogao prouzročiti obavljanjem usluga revizije, minimalni iznos pokrića po štetnom događaju iznosi 39.816,84 € ili 300.000,00 kn. Za štetu koju bi revizorsko društvo moglo prouzročiti obavljanjem usluga revizije banaka, mirovinskih i investicijskih fondova i osiguravajućih društava, minimalni iznos pokrića po štetnom događaju iznosi 398.168,43 € ili 3.000.000,00 kn. Za štetu koju bi revizorsko društvo sa samo jednim zaposlenim ovlaštenim revizorom ili samostalni revizor mogao prouzročiti obavljanjem usluga revizije, minimalni iznos pokrića po štetnom događaju iznosi 13.272,28 € ili 100.000,00 kn. Gore navedeni iznosi osiguranja predstavljaju limite propisane Zakonom o reviziji.

Odgovornost špeditera

Otpremnik je dužan upozoriti nalogodavca na nedostatke u njegovu nalogu, naročito na one koji ga izlažu većim troškovima ili šteti. Ovom policom osiguranja osiguravate svoju odgovornost za materijalne štete nastale pri izvršavanju ugovora o otpremanju, koje on sklapa u okviru svoje redovite djelatnosti.

Otpremnik je dužan osigurati pošiljku samo ako je to ugovoreno. Ako ugovorom nije određeno koje rizike treba osigurati, otpremnik je dužan osigurati stvari od uobičajenih rizika.

Ako stvar nije zapakirana ili nije spremljena za prijevoz kako treba, otpremnik je dužan upozoriti nalogodavca na te nedostatke, a kad bi čekanje da ih nalogodavac otkloni bilo od štete za njega, otpremnik ih je dužan otkloniti na račun nalogodavca.
Otpremnik je dužan držati se uputa o pravcu puta, sredstvima i načinu prijevoza te ostalih uputa dobivenih od nalogodavca. Ako nije moguće postupiti po uputama sadržanim u nalogu, otpremnik je dužan tražiti nove upute, a ako za to nema vremena ili je to nemoguće, otpremnik je dužan postupiti kako to zahtijevaju interesi nalogodavca. O svakom odstupanju od naloga otpremnik je dužan bez odgađanja obavijestiti nalogodavca. Ako nalogodavac nije odredio niti pravac puta niti sredstvo, odnosno način prijevoza, otpremnik će ih odrediti kako zahtijevaju interesi nalogodavca u danom slučaju. Ako je otpremnik odstupio od dobivenih uputa odgovara i za štetu nastalu uslijed više sile, izuzev ako dokaže da bi se šteta dogodila i da se držao danih uputa.
Ako nalog sadrži izričito ili prešutno ovlaštenje otpremniku da povjeri izvršenje naloga drugom otpremniku ili ako je to očito u interesu nalogodavca, on odgovara samo za njegov izbor, osim ako je preuzeo odgovornost za njegov rad.

Premija osiguranja utvrđuje se obzirom na:

 • godišnji iznos prihoda od špedicije
 • visinu pokrića (iznos osiguranja)
 • opseg pokrića (franšiza)

Osigurateljeva obveza ograničava se na štetu u iznosu od 72.997,54 € ili 550.000 kn po jednom štetnom događaju u svezi s jednim otpremnim nalogom ili pošiljkom. Osiguranikova odgovornost za naknadu izmakle koristi nije pokrivena ovim osiguranjem.

Odgovornost vlasnika odnosno korisnika luke nautičkog turizma

Odgovornost podrazumijeva dužnost naknade štete pričinjene na imovini vlasnika ili treće osobe, kao i odgovornost za smrt i tjelesne povrede.
Svaka pojedina vrsta luke nautičkog turizma ovisno o vrsti usluga koje pruža, mora ispunjavati minimalne uvjete u pogledu izgradnje, uređenja i opreme, propisane važećim Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma i drugim posebnim propisima.
Luka nautičkog turizma koja ne ispunjava minimalne uvjete propisane važećim Pravilnikom za pojedinu vrstu luke nautičkog turizma, ne može biti predmet osiguranja.
Osiguratelj se obvezuje da će do visine iznosa osiguranja navedenog u polici osiguranja nadoknaditi osiguraniku iznose koje je osiguranik obvezan nadoknaditi trećim osobama u vezi sa svojom odgovornošću iz obavljanja svoje registrirane djelatnosti za štete uzrokovane jednim štetnim događajem te troškove potrebne za utvrđivanje njegove obveze.


Osiguranjem su pokrivene štete na plovnom objektu dok se nalazi u luci nautičkog turizma:

 • za vrijeme ugovorenog čuvanja i održavanja
 • dok se nalazi izvan granica luke nautičkog turizma radi izvođenja radova za koje se osiguranik obvezao, uključujući i prijevoz pomorskim ili kopnenim putem do toga mjesta
 • koje su nastale u tijeku probnih vožnji u promjeru od 10 nautičkih milja od luke nautičkog turizma
 • na demontiranim dijelovima plovnog objekta, koji je primljen na čuvanje i održavanje u granicama luke nautičkog turizma, isključujući rizik krađe, (osim provalne krađe koja je u pokriću) ili neobjašnjivog nestanka toga dijela
 • nastale iz radioničko servisne djelatnosti osiguranika, neovisno o tome je li to plovilo primljeno na čuvanje ili nije
 • nastale provalnom krađom stvari na plovnom objektu dok se objekt nalazi u akvatoriju luke nautičkog turizma ili na njenom kopnenom prostoru na čuvanju i održavanju, uz uvjet da se stvari nalaze u zatvorenom i zaključanom prostoru na plovilu.

Osiguranjem su pokrivene štete u luci nautičkog turizma ako je posebno ugovoreno i ako je plaćena doplatna premija:

 • na imovini trećih osoba, nastale obavljanjem radova u okviru djelatnosti luke nautičkog turizma
 • uslijed smrti i tjelesne ozljede trećih osoba u granicama luke nautičkog turizma
 • zbog onečišćenja što je nastalo otjecanjem goriva ili maziva krivnjom osiguranika, s tim da su osiguranjem pokriveni samo troškovi čišćenja plovnih objekata preuzetih na čuvanje i održavanje, kao i troškovi čišćenja plaža.

Premijska stopa primjenjuje se na ukupni godišnji prihod iz djelatnosti osiguranika u koji ne ulazi prihod ostvaren pružanjem ugostiteljsko-trgovinskih usluga.

Odgovornost stečajnih upravitelja

Za stečajnog upravitelja može biti imenovan samo odvjetnik, odvjetnički ured koji ima financijsko-ekonomskog savjetnika ili član javnog trgovačkog društva upisanog u sudski registar za obavljanje djelatnosti stečajno upraviteljske službe.
Rad stečajnoga upravitelja nadziru stečajni sudac, odbor vjerovnika i skupština vjerovnika, koji su ovlašteni u svako doba zatražiti obavijesti ili izvješća o stanju stvari i vođenju poslova.
Stečajni će upravitelj i nakon zaključenja stečajnog postupka u ime stečajnog dužnika, a za račun stečajne mase unovčiti imovinu dužnika i prikupljenim sredstvima podmiriti nastale troškove stečajnoga postupka, a eventualni ostatak uplatiti u državni proračun. O obavljenim radnjama stečajni upravitelj podnosi izvještaje stečajnom sucu.

Temelji za utvrđivanje premije osiguranja

Premija osiguranja utvrđuje se obzirom na:

 • veličinu stečajne mase
 • odnos potraživanja i stečajne mase
 • visinu pokrića (iznos osiguranja)
 • opseg pokrića (franšiza)
 • druge temelje kako je to naznačeno u Cjeniku premija.

Osnovni iznos osiguranja je određen prema odluci Hrvatskog ureda za osiguranje i iznosi 44.462,14 € ili 335.000 kn po štetnom događaju i pokriće vrijedi samo za područje Republike Hrvatske.
Ako se posebno ugovori osiguranjem su obuhvaćeni osigurani slučajevi nastali izvan teritorija Republike Hrvatske. U tom slučaju uvjete i premiju osiguranja određuje Uprava Društva.
Osiguranje je moguće sklopiti i s manjim, odnosno većim iznosom osiguranja uz odgovarajuću korekciju premije osiguranja.
U osnovnoj premiji osiguranja obuhvaćena je i odgovornost za čisto imovinske štete do 25% ugovorenog iznosa osiguranja. Osiguranje za čisto imovinske štete može se sklopiti i na veći postotak iznosa osiguranja uz doplatak na premiju.

Odgovornost posrednika u prometu nekretninama

Euroherc osiguranje je za posrednike u prometu nekretnina razvilo posebno prilagođen proizvod osiguranja od odgovornosti koji u sebi sadrži pokriće za javnu izvanugovornu odgovornost prema trećim osobama, kao i osiguranje profesionalne odgovornosti posrednika u prometu nekretninama do zakonski potrebnih limita pokrića. Premija osiguranja se računa na temelju ukupnog godišnjeg prihoda tvrtke i broja zaposlenih djelatnika.
Ovaj proizvod pokriva uz materijalnu i nematerijalnu štetu i isključivo financijsku štetu prema trećim osobama (čisto imovinska šteta).
Budući da se poslovi posredovanja obavljaju u okviru poslova velikih vrijednosti, opravdano je očekivati da takve poslove obavljaju osobe s odgovarajućim stručnim znanjem pa je zakonodavac propisao i njihovu odgovornost u slučaju nastanka štete.
Posrednik u prometu nekretnina dužan je, kod osiguratelja u Republici Hrvatskoj osigurati i obnavljati osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi nalogodavcu ili trećim osobama mogao prouzročiti obavljanjem posredovanja.
Za štetu koju bi posrednik mogao prouzročiti obavljanjem posredovanja najniža osigurana svota ne može biti manja od 26.544,56 € ili 200.000 kn po jednome štetnom događaju, odnosno 79.633,69 € ili 600.000 kn za sve odštetne zahtjeve u jednoj osigurateljnoj godini.

Odgovornost javnih komisionara

Komisionar je dužan savjesno, u skladu s pravilima struke, preuzeti, razvrstati, čuvati, osigurati, održavati i izlagati pokretnine, davati obavijesti o njima, oglašavati njihovu prodaju, prodavati ih te rukovati s dobivenim novčanim sredstvima.
Pokretnine se otpremaju komisionaru na ovrhovoditeljev prijedlog.
Nadzor nad radom javnog komisionara u pojedinim predmetima ovrhe na pokretninama provodi ovršni sudac koji vodi postupak u tom predmetu. Osiguranim slučajem u smislu ovih Uvjeta (odgovornost javnih komisionara) smatra se propust ili pogreška osiguranika, glede savjesnog i urednog postupanja, tj. postupanja u namjeri dobrog stručnjaka, koji ima za posljedicu nastajanje štete, čiju bi naknadu mogla zahtijevati oštećena osoba. Smatra se da je osigurani slučaj nastao, kad je osiguranik skrivljeno povrijedio koju od svojih dužnosti predviđenih Ovršnim zakonom.
Osiguranjem prema ovim Uvjetima nisu obuhvaćene štete od odgovornosti za propuste ili pogreške, koje su bile poznate u vrijeme sklapanja ugovora o osiguranju ili nisu mogle ostati nepoznate stranama u postupku. Propust ili pogreška se smatraju poznatim kad ih osiguranik sam utvrdi ili za njih dozna, a da još nije prijavljen odštetni zahtjev od strane oštećene osobe.
U slučaju sumnje smatra se da je propust ili pogreška učinjena onog dana, kad je neka od radnji trebala biti poduzeta kako bi se spriječilo nastajanje štete.
Iznos osiguranja, umanjen za iznos ugovorene franšize, je gornja granica obveze osiguratelja po jednom osiguranom slučaju, neovisno o broju oštećenika i iznosi 66.361,40 € ili 500.000 kn, ako se drugačije ne ugovori (minimalni iznos osiguranja). Ugovor o osiguranju vrijedi ako je u trenutku nastanka štete javni komisionar imao važeću dozvolu za rad izdanu od nadležnog tijela.

Odgovornost posrednika u osiguranju ili reosiguranju

Ako želi, posrednik može zaključiti i osiguranje javne odgovornosti prema trećim osobam iz obavljanja djelatnosti i osiguranje od odgovornosti prema djelatnicima.
Posrednik u osiguranju je fizička osoba koja je dobila ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju. Društvo za posredovanje u osiguranju može se osnovati prema Zakonu o trgovačkim društvima kao dioničko društvo, odnosno društvo s ograničenom odgovornošću.
Poslovi posrednika u osiguranju su poslovi u svezi s pregovaranjem s društvom za osiguranje čiji je predmet nastojanje da se budućem ugovaratelju osiguranja, sukladno njegovim zahtjevima, odnosno potrebama, omogući sklapanje ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju.
Poslovima posrednika u osiguranju smatraju se i poslovi koji se odnose na pripremu za sklapanje ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju i pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje.
Pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje, mogu pružati samo osobe posrednici i osobe kojima je to dopušteno drugim zakonima koji uređuju obavljanje njihove djelatnosti. Posrednik u osiguranju smije obavljati poslove posredovanja u osiguranju samo na temelju zaposlenja u društvu za posredovanje u osiguranju.

Temelji za utvrđivanje premije osiguranja

Premija osiguranja utvrđuje se obzirom na:

 • godišnji iznos provizije
 • visinu pokrića (iznos osiguranja)
 • opseg pokrića (franšiza)
 • druge temelje kako je to naznačeno u Cjeniku premija.

Odgovornost organizatora turističkih paket aranžmana

Polica osiguranja odgovornosti organizatora turističkih paket aranžmana se zaključuje na trajanje od godinu dana, prema broju putnika, željenom teritorijalnom pokriću te iznosu osiguranja. Ugovara se zajedno s policom osiguranja od opće odgovornosti iz djelatnosti, čime organizator turističkih paket aranžmana ima potpunu zaštitu od mogućih odštetnih zahtjeva po osnovi izvanugovorne ili profesionalne odgovornosti.

Turistička agencija koja organizira putovanje dužna je za svaki paket-aranžman osigurati jamčevinu kod banke ili osiguravajućeg društva radi naknade putniku:

 • plaćene cijene putovanja, ako zbog platne nemogućnosti ili stečaja turističke agencije izostanu usluge putovanja
 • troškova koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja putničke agencije za povratak putnika u mjesto polaska.

Polica osiguranja jamstva za turističke paket aranžmane može se ugovoriti kao zasebna polica osiguranja ili kao dio sveukupnog pokrića za organizatore turističkih paket aranžmana, a premija se određuje prema limitu pokrića i ukupnom prometu s osnove organiziranih turističkih paket aranžmana.
Ostale turističke usluge su iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl., a mogu ih pružati osobe koje su korisnike usluga osigurali od posljedica nesretnog slučaja.
Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti (skijanje, ronjenje, jedrenje, jahanje, gorsko-planinsko vođenje, splavarenje, uključujući i rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima, padobransko jedrenje, paragliding, skakanje s užetom, odnosno bungee-jumping i sl.) obvezne su osigurati korisnike usluga od posljedica nesretnog slučaja.

Novčanom kaznom od 1.061,78 € ili 8.000 kn do 13.272,28 € ili 100.000 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 • organizira putovanje [paket-aranžman ili izlet] ili pruža uslugu prijevoza putnika, a ne koristi prijevozna sredstva u kojima su putnici osigurani od posljedica nesretnog slučaja i prtljaga od gubitka i oštećenja, kao i ugostiteljske objekte u kojima su korisnici usluga osigurani od posljedica nesretnog slučaja
 • ne osigura jamčevinu za svaki turistički paket-aranžman kod banke ili osiguravajućeg društva ili ako prilikom uplate iznosa za paket-aranžman putniku ne izda potvrdu o osiguranju jamčevine, koja mu omogućuje neposredno ostvarenje prava za nadoknadu štete
 • ne sklopi s osiguravateljem ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman.

Odgovornost posrednika pri zapošljavanju pomoraca

Predmet osiguranja je odgovornost za štetu koju osiguranik prouzroči pomorcu uslijed propusta u radu i obavljanju svoje djelatnosti. Posrednik ne smije naknadu za izvršeno posredovanje pri zapošljavanju naplatiti izravno ili neizravno od pomorca.
Jednim osiguranim slučajem smatra se i više šteta, čiji nastanak je posljedica jednog, jedinstveno određenog uzroka, bez obzira na broj oštećenih osoba.
Smatra se da je osigurani slučaj nastao onda, kada se ostvario propust i/ili pogreška u obavljanju stručnih (profesionalnih) poslova posredovanja za koji odgovara osiguranik sukladno odredbama ovih ugovornih odredbi. Propust i/ili pogreška smatraju se poznatima, kad ih osiguranik sam utvrdi ili za njih dozna, iako još nije postavljen odštetni zahtjev oštećene osobe.
U slučaju sumnje, predmnijeva se, da su propust i/ili pogreška u obavljanju poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca, nastali onog dana kada je određena radnja trebala biti poduzeta ili ne poduzeta, kako bi se spriječilo nastajanje štete.

Odgovornost poreznih savjetnika

Porezno savjetništvo je djelatnost kojom se, u skladu s pravnim, gospodarstvenim, poreznim i računovodstvenim sustavom Republike Hrvatske, na pouzdan način osigurava pravilna primjena poreznih propisa od poreznih obveznika.

Osiguranim slučajem smatra se svaki pojedinačno određen propušteni oblik pravne zaštite ili učinjena pogreška kojima se prouzroči šteta.
Propust ili pogreška se smatraju poznatim kad ih osiguranik sam utvrdi ili za njih dozna, a da još nije postavljen odštetni zahtjev niti najavljen odštetni zahtjev oštećene osobe.
Porezno savjetništvo je djelatnost davanja savjeta o poreznim pitanjima, zastupanje u poreznim postupcima pred poreznim tijelima i izrada poreznih prijava. Uz poslove poreznog savjetništva mogu se obavljati i poslovi vođenja poslovnih knjiga, izrada financijskih izvješća i druge srodne usluge.
Porezno savjetništvo su i poslovi zastupanja pred poreznim tijelima i vještačenja po odluci poreznog tijela. Porezni savjetnik ima ovlasti i dužnosti savjetovati svoju stranku o svim poreznim pitanjima, pomagati joj kod izrade poreznih prijava i zastupati u poreznim postupcima pred poreznim tijelima, sudjelovati u poreznim sporovima pred sudovima, nadzirati pravilnost vođenja poreznih i računovodstvenih evidencija koje se vode radi izrade poreznih prijava i drugih poreznih isprava.
O uslugama poreznog savjetništva obvezno se sklapa ugovor u pisanom obliku.

Odgovornost sudskih vještaka

Predmet osiguranja je profesionalna odgovornost za štete koje prouzroči osiguranik (stalni sudski vještak) strankama u postupku tijekom obavljanja povjerenih mu poslova vještačenja, ako nesavjesno ili neuredno obavlja povjerene mu poslove vještačenja. Vještačenje može biti sudsko i izvansudsko. Stalni sudski vještak dužan je čuvati tajnim sve ono što je saznao prigodom obavljanja poslova stalnog sudskog vještaka.
Naručitelj je osoba, pravna ili fizička, sud ili druga institucija koja zahtijeva vještačenje tj. angažira i plaća vještaka za njegovo vještačenje.

Stalni sudski vještak je osoba koja ima valjano rješenje o imenovanju za stalnog sudskog vještaka od predsjednika odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda, tj. osoba pozvana da pred sudom ili naručiteljem, koristeći se svojim stručnim znanjem, iznese svoja sadašnja zapažanja (nalaz) i mišljenje o činjenicama koje bi mogle biti važne za utvrđivanje istinitosti navoda koji su predmet dokazivanja.
Vještačenje obuhvaća skup različitih stručnih poslova i znanja koji se obavljaju po vještačenju, radi utvrđivanja ili razjašnjenja kakve činjenice. Vještačenje, u pravilu, obavlja samo jedan vještak, a kad sud ocijeni da je vještačenje složeno, može odrediti dva ili više vještaka. Vještaci se određuju u prvom redu iz reda stalnih sudskih vještaka za određenu vrstu vještačenja. Vještačenje se može povjeriti i stručnoj ustanovi (bolnici, fakultetu i sl.) te ukoliko postoje posebne ustanove za određene vrste vještačenja (npr. vještačenje lažnog novca), a osobito složenija, povjeravat će se u prvom redu tim ustanovama.

Iznos osiguranja je gornja granica obveze osiguratelja po jednom osiguranom slučaju, neovisno o broju oštećenika i iznosi 26.544,56 € ili 200.000 kn, ako se drugačije ne ugovori (minimalni iznos osiguranja). Agregatni limit predstavlja gornju granicu obveze osiguratelja za sve osigurane slučajeve ostvarene unutar jedne osigurateljne godine.

Odgovornost vlasnika/korisnika zračnih letjelica

Izvanugovorna odgovornost prema trećima

Ukoliko je ugovoreno pokriće za odgovornost prema trećima prema ovim Uvjetima i plaćena je dodatna premija, osiguratelj će nadoknaditi štetu trećim osobama za:

 • smrt ili tjelesne ozljede te narušavanja zdravlja
 • gubitak ili oštećenje materijalnih stvari,

a koje uzrokuje zrakoplov u letu, osobe, stvari koje su ispale ili su izbačene iz zrakoplova u letu, izuzev ako se dokaže da zrakoplov u letu, osobe ili stvari koje su ispale, tj. koje su izbačene iz zrakoplova u letu nisu bile uzrok štete. Osiguranje po ovim Uvjetima odnosi se i na štetu koja je uzrokovana samim prolaskom zrakoplova kroz zračni prostor (npr. šteta uzrokovana zvukom, probijanjem zvučnog zida i sl.).
Odgovornost prema putnicima

Osiguranjem dobrovoljne odgovornosti prema putnicima, osiguratelj će nadoknaditi štetu koja nastane osobama koji su putnici u osiguranom zrakoplovu i to za:

 • smrt ili tjelesne ozljede te narušavanja zdravlja
 • gubitak ili oštećenje materijalnih stvari i predmeta koje putnici nose sa sobom ili se nalaze u zrakoplovu (ručna ili predana prtljaga putnika).

U slučaju gubitka ili oštećenja stvari vrijednost stvari se određuje prema tržišnoj cijeni stvari iste vrste, količine i svojstava u mjestu i u vrijeme predaje osiguraniku. Osiguranjem se nadoknađuje i šteta umanjenja vrijednosti oštećene stvari.

Zajednički limit pokrića odgovornost prema putnicima i prema trećim osobama
Limit pokrića (iznos osiguranja) iz police osiguranja predstavlja najviši iznos obveze osiguratelja po jednom štetnom događaju, neovisno o broju oštećenika. Agregatni limit predstavlja gornju granicu obveze osiguratelja za sve štetne događaje i oštećenike u trajanju police osiguranja.

Odgovornost prema posadi zrakoplova (letačko i kabinsko osoblje)
Posada (letačka i kabinska) zrakoplova su osobe koje je operator zrakoplova odredio za obavljanje određenih poslova u zrakoplovu tijekom vremena letenja i smatraju se osiguranim na zajednički limit, osim ako se u polici ne navede drugačije.
Kabinska posada – članovi posade zrakoplova (nisu članovi letačke posade) koji obavljaju poslove koje im, u interesu sigurnosti ukrcanih putnika, odredi operator ili zapovjednik zrakoplova.
Letačka posada – članovi posade zrakoplova koji posjeduju odgovarajuću dozvolu za upravljanje zrakoplovom ili obavljanje drugih poslova u svezi s upravljanjem zrakoplova tijekom vremena letenja.