TRANSPORT

Mogućnost nastanka određene štete na robi tijekom prijevoza je sve veća. Duga putovanja, premještanje i slaganje tereta, loše vrijeme i ostale prirodne nepogode mogu dovesti do oštećenja, krađe dijela ili cijele pošiljke. Robu možete zaštiti od ovih rizika zaključivanjem nekoliko vrsta osiguravajućih pokrića.

Teret u domaćem prijevozu

Transport robe u domaćem prijevozu može se osigurati od “svih rizika” u obliku “proširenog pokrića” ili samo od “osnovnih rizika”.
Pod domaćim prijevozom smatra se prijevoz pošiljki kojima je mjesto otpreme i uputno mjesto na teritoriju Republike Hrvatske ili koje prati domaća prijevozna isprava.

Teret u međunarodnom prijevozu

Pod međunarodnim prijevozom smatra se prijevoz pošiljki kojima je mjesto otpreme ili uputno mjesto izvan teritorija Republike Hrvatske, ili koje prati međunarodna prijevozna isprava ili carinski dokumenti.
Osiguranje robe u prijevozu pokriva gubitak i/ili oštećenje robe do kojega dođe tijekom prijevoza zbog prometne nezgode prijevoznoga sredstva, elementarne nepogode, požara ili eksplozije, ne isporuke cijelih koleta, krađe (djelomične ili potpune), manipulativnih oštećenja, pokisnuća i dr.
U kargo osiguranju visina premije ponajprije ovisi o vrsti robe, relaciji prijevoza, vrijednosti robe i vrsti prijevoznog sredstva.

Osiguranjem se može ugovoriti pokriće svih nezgoda:

A – Svi rizici – osiguranjem su pokriveni svi rizici fizičkog gubitka ili oštećenja osiguranog predmeta, osim šteta isključenih iz osiguranja prema odredbama klauzula
B – Osnovni rizici – prošireno pokriće – požar ili eksplozija, nasukavanje, naslanjanje na dno, potonuće ili prevrnuće broda ili drugog plovila, prevrnuće ili iskliznuće kopnenog vozila, sudar ili udar broda, drugog plovila ili vozila s bilo kojim vanjskim predmetom osim s vodom, iskrcaj tereta u sklonišnoj luci, potres, vulkanska erupcija ili udar groma, gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta nastao zbog žrtvovanja u zajedničkoj havariji, izbacivanje tereta u more ili otplavljenja, prodora morske, jezerske ili riječne vode u brod, drugo plovilo, spremište, vozilo, kontejner ili mjesto uskladištenja, potpuni gubitak svakog koleta nastao padom u more ili padom za vrijeme ukrcaja ili iskrcaja s broda, ili drugog plovila te zajednička havarija i nagrada za spašavanje
C – Osnovni rizici – požar ili eksplozija, nasukavanje, naslanjanje na dno, potonuće ili prevrnuće broda ili drugog plovila, prevrnuće ili iskliznuće kopnenog vozila, sudar ili udar broda, drugog plovila ili vozila s bilo kojim vanjskim predmetom osim s vodom, iskrcaj tereta u sklonišnoj luci, gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta nastao zbog žrtvovanja u zajedničkoj havariji, izbacivanje tereta u more ili otplavljenja te zajednička havarija i nagrada za spašavanje.

Osiguranjem se može ugovoriti pokriće svih nezgoda:

A – Svi rizici – osiguranjem su pokriveni svi rizici fizičkog gubitka ili oštećenja osiguranog predmeta, osim šteta isključenih iz osiguranja prema odredbama klauzula
B – Osnovni rizici – prošireno pokriće – požar ili eksplozija, prometna nezgoda prijevoznog sredstva (sudar, udar, prevrnuće, iskliznuće, pad prijevoznog sredstva), potres, vulkanska erupcija, udar groma, oluja, poplava, odron, lavina i slične prirodne nepogode, razbojništvo, prodor jezerske ili riječne vode u prijevozno sredstvo, kontejner ili mjesto uskladištenja za trajanja osiguranja, krađa ili ne isporuka cijelog koleta, potpuni gubitak svakog koleta nastao uslijed nezgode padom za vrijeme ukrcaja ili iskrcaja s prijevoznog sredstva te troškovi spašavanja osiguranika
C – Osnovni rizici – požar ili eksplozija, prometna nezgoda prijevoznog sredstva (sudar, udar, prevrnuće, iskliznuće, pad prijevoznog sredstva), potres, vulkanska erupcija, udar groma, oluja, poplava, odron, lavina i sličnim prirodnim nepogodama, gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta nastalo zbog razbojništva te troškovi spašavanja osiguranika.

Odgovornost prijevoznika za robu u cestovnom prijevozu

Ugovaratelj može sam odabrati iznos osiguranja (limit pokrića), a postoji i zakonska mogućnost ograničenja prijevoznikove odgovornosti sukladno domaćem zakonu i međunarodnim konvencijama (CMR). Visina premije za ovo osiguranje ovisi o limitu pokrića, broju vozila, nosivosti vozila te je li pokriće samo u domaćem ili u domaćem i u međunarodnom prijevozu. Policom nije pokrivena odgovornost prijevoznika za štete na pošiljkama koje su njegovo vlasništvo. Svim prijevoznicima koji su zamijenili svoje staro vozilo za novo usklađeno s novim standardom EURO 5 Euroherc odobrava popust od 15 posto na ugovorenu premiju osiguranja u polici odgovornosti prijevoznika za štete na robi primljenoj na cestovni prijevoz.