ŠTO U SLUČAJU ŠTETE

Popunjene obrasce prijave šteta kao i dokumentaciju koju imate s fotografijama pošaljite na e-mail adresu za prijavu šteta pripadajuće podružnice Društva. E-mail adrese za prijavu štete možete provjeriti niže, odabirom podružnice Društva.
Po prijavi štete, na Vašu e-mail adresu dobit ćete obavijest o broju štete.
Saznajte više
U slučaju da se dogodi i Vama…

Nakon prometne nezgode očekuju se mnogobrojni problemi pa nam je želja u takvoj situaciji, barem u dijelu koji je vezan za dužnost postupanja sudionika prometne nesreće. Nudimo Vam i nekoliko korisnih savjeta i uputa o tome što treba poduzeti da biste na što jednostavniji način ostvarili pravo na naknadu štete.

Dužnosti u slučaju prometne nezgode

Osoba koja se zatekne ili naiđe na mjesto prometne nezgode u kojoj ima ozlijeđenih osoba dužna je ukazati pomoć ozlijeđenim osobama.

Ako je nastala manja materijalna šteta

Potrebno je odmah ukloniti vozila s kolnika, omogućiti nesmetano odvijanje prometa, popuniti i potpisati Europsko izvješće o nezgodi ili na drugi način razmijeniti osobne podatke i podatke o vozilima.
Ukoliko Vam drugi sudionik prometne nezgode odbije dati osobne podatke, odnosno podatke o vozilu, ili napusti mjesto prometne nezgode, u slučaju oprečnih mišljenja glede krivnje, u slučaju sudara s neregistriranim vozilom, s vozilom inozemne registracije, u slučaju alkoholiziranosti vozača, vožnje bez vozačke dozvole i slično – preporučamo Vam da o prometnoj nezgodi obavijestite policiju koja će izaći na mjesto prometne nesreće.

Ukoliko je netko izgubio život ili je ozlijeđen, te u slučaju veće materijalne štete

Potrebno je pozvati liječnika, ostati na mjestu prometne nezgode, s tim što se možete privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći ozlijeđenim osobama, ili ako Vam je samom potrebna liječnička pomoć. Poduzmite sve potrebne mjere kako bi se otklonile nove opasnosti, te omogućio normalan tijek prometa. Pobrinite se da se ne mijenja stanje na mjestu nezgode i da se sačuvaju postojeći tragovi. Upalite sve pokazivače smjera te postavite sigurnosni trokut (najmanje 50 m od mjesta prometne nezgode).
O prometnoj nezgodi obavijestite najbližu policijsku upravu ili policijsku postaju.

U slučaju prometne nesreće s drugim vozilom Vaš odštetni zahtjev podnosite društvu za osiguranje kod kojeg je osigurano vozilo osobe koja je odgovorna za nastalu prometnu nesreću.

Kad je vozilo osobe koja je odgovorna za prometnu nesreću osigurano u Eurohercu, odštetni zahtjev možete podnijeti Vama najbližem procjenilištu Euroherca.

Kako bi Vaš odštetni zahtjev obradili u najkraćem roku, molimo Vas da uz uredno popunjen obrazac prijave i zahtjeva za naknadu štete, predate i sljedeću dokumentaciju:

 • presliku prometne dozvole oštećenog vozila
 • presliku vozačke dozvole (ako je vozilo bilo u vožnji u trenutku nastanka prometne nesreće)
 • zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili Zapisnik o očevidu MUP-a (ukoliko ga posjedujete)
 • Zapisnik o alkotestiranju (ukoliko je provedeno)
 • Europsko izvješće o nezgodi
 • medicinsku dokumentaciju kod neimovinske štete
 • podatke o tekućem računu oštećene osobe/vlasnika oštećene imovine

Ukoliko prometna policija nije napravila očevid prometne nesreće, preporučujemo da oba sudionika prometne nesreće sa svojim vozilima dođu na procjenu štete u Euroherc radi rekonstrukcije nastanka štetnog događaja čime se ubrzava postupak rješavanja odštetnog zahtjeva.
Ukoliko zbog oštećenja vozila nisu pokretna, molimo Vas da prilikom prijave štete navedete mjesto na kojem se vozilo nalazi.

Štetu možete prijaviti u Uredima za prijavu šteta, mailom ili poštom.

Postupak obrade Vašeg odštetnog zahtjeva rješavamo sukladno odredbi čl. 12 Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05, 36/09, 75/09, 76/13, 152/14, 155/23, dalje u tekstu: ZOOP)
Sukladno odredbi čl. 12 ZOOP-a dužni smo Vam najkasnije u roku od 60 dana od dana primitka odštetnog zahtjeva utvrditi osnovanost i visinu zahtjeva te Vam dostaviti pisano odluku o odštetnom zahtjevu, i to:

 • obrazloženu ponudu za naknadu štete, kada naša odgovornost nije sporna i kada smo utvrdili visinu štete, ili
 • utemeljen odgovor  na sve točke iz odštetnog zahtjeva kada je sporna odgovornost ili kada visinu štete nismo utvrdili u potpunosti.

Ako Vam ne dostavimo obrazloženu ponudu za naknadu štete, odnosno utemeljeni odgovor, možete protiv nas podnijeti tužbu, a tužba podnesena prije isteka roka od 60 dana od dana podnošenja odštetnog zahtjeva smatrat će se preuranjenom.

Ukazujemo bitnim da nam prilikom podnošenja odštetnog zahtjeva, svakako bez odgađanja, trebate dostaviti podatke o tekućem računu kako bismo ispunili obvezu isplate iznosa naknade štete iz obrazložene ponude odnosno nesporni iznos kao predujam u roku od 15 dana od dana slanja obrazložene ponude odnosno najkasnije u roku od 60 dana od dana primitka odštetnog zahtjeva. U slučaju neizvršenja isplate nesporne naknade štete, ako ste nam kao oštećena osoba pravovremeno dostavili podatke o Vašem tekućem računu, imate pravo i na isplatu iznosa kamate od dana podnošenja odštetnog zahtjeva. Imate pravo priložiti nalaz i mišljenje neovisnog vještaka i ponudu za popravak štete ovlaštenog pružatelja usluga, a koje ste osobno izabrali.
Imate pravo podnošenja Prigovora u odnosu na dostavljenu obrazloženu ponudu ili utemeljeni odgovor na koji ćemo Vam odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja, a u odnosu na odluku kojom smo odbili Vaš prigovor imate pravo podnošenja tužbe prema nadležnim sudom.

Odluku o zahtjevu za naknadom štete u pogledu odgovornosti za štetu i visine pripadajuće naknade donosimo primjenom odredbi važećih Zakona o obveznim odnosima, Zakona o sigurnosti prometa na cestama i drugim važećim propisima kojima se reguliraju pitanja odgovornosti za naknadom štete nastale u prometnim nesrećama.
Ukazujemo da ste sukladno odredbi čl. 10 Zakona o obveznim odnosima dužni u ostvarivanju svog prava na naknadu štete postupati s pažnjom dobrog gospodarstvenika/domaćina i suzdržati se od postupaka kojim bi se otežalo naše ispunjenje obveze naknade štete (npr. suzdržati se od postupaka kojim bi uzrokovali da šteta bude veća nego što bi inače bila, dostaviti cjelokupnu dokumentaciju kojom raspolažete a neophodna je za utvrđivanje odgovornosti za štetu i opseg štete,…).

Dokumenti

h

Prijava i zahtjev za naknadu imovinske štete AO

h

Prijava i zahtjev za naknadu neimovinske štete AO

h

Izjava o prometnoj nesreći

Ukoliko je Vaše vozilo kasko osigurano u Eurohercu, u slučaju prometne nesreće ili nekog drugog osiguranog rizika kojim je na Vašem vozilu nastala šteta, odštetni zahtjev podnosite podružnici Euroherca koja je izdala policu osiguranja.

Prijava i zahtjev za naknadu štete podnosi se na posebnom obrascu koji možete dobiti na svakom mjestu prijave štete.

Kako bi Vaš zahtjev obradili u najkraćem roku, molimo Vas da uz uredno popunjen obrazac prijave i zahtjeva za naknadu štete, predate i slijedeću dokumentaciju:

 • izvornik kasko police, na uvid
 • presliku prometne dozvole oštećenog vozila
 • presliku vozačke dozvole (ako je vozilo bilo u pokretu u trenutku nastanka štete)
 • zapisnik o alkotestiranju (ukoliko je provedeno)
 • zapisnika o očevidu policije (ukoliko ga posjedujete).

Sva oštećenja na vozilu nastala ostvarenjem osiguranog rizika moraju biti nepromijenjena do procjene štete od strane predstavnika osiguratelja.

Ukoliko Vam se dogodi osigurani slučaj krađe, molimo da dostavite i sljedeću dokumentaciju:

 • izvornik kasko police
 • potvrdu MUP-a kojem je prijavljena krađa vozila (prva potvrda neposredno nakon ostvarenog slučaja krađe kojom se prijavljuje osigurani slučaj i druga potvrda nakon isteka roka od 30 dana, koja potvrđuje da vozilo nije pronađeno)
 • ako vozilo nije pronađeno u roku od 30 dana potrebno je vozilo odjaviti u nadležnoj Policijskoj upravi, te dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  • poništenu prometnu dozvolu
  • poništenu knjižicu vozila
  • sve ključeve vozila.

Štetu možete prijaviti u svim poslovnicama Euroherca ili putem pošte.

Dokumenti

h

Prijava i zahtjev za AK

Kad nastane osigurani slučaj temeljem kojeg se traži isplata osigurnine, osiguranik je dužan postupiti na sljedeći način:

 • odmah poduzeti sve što je u njegovoj moći da se ograniče štetne posljedice i pri tome se pridržavati uputa koje mu je dao osiguratelj ili njegov predstavnik.
 • obavijestiti osiguratelja o nastupanju osiguranog slučaja najkasnije u roku od 3 dana otkad je to saznao, jer će u protivnom sam snosite dodatne troškove nastale zbog takvog propuštanja
 • što prije, a najkasnije u roku od tri dana, pismeno potvrditi prijavu danu usmeno, telefonom ili na drugi sličan način
 • u svim slučajevima predviđenim propisima podnijeti prijavu nadležnoj policijskoj upravi i navesti koje su sve stvari uništene, odnosno oštećene ili su nestale prilikom nastanka osiguranog slučaja
 • do dolaska predstavnika osiguratelja na samo mjesto ne promijeniti stanje oštećenih, odnosno uništenih stvari, osim ako je promjena potrebna u javnom interesu ili radi smanjenja, odnosno sprečavanja povećanja štete, odnosno radi nastavljanja normalne proizvodnje.

Ugovaratelj osiguranja je dužan, neovisno od roka u kojemu je podnio prijavu štete, predstavniku osiguranja pružiti sve podatke i druge dokaze koji su potrebni za utvrđivanje uzroka, opsega i visine štete. Osiguratelj može isto tako zahtijevati da osiguranik pribavi i druge dokaze, ako je to nužno potrebno i opravdano.

Obrazac prijave štete na imovini možete zatražiti u najbližoj podružnici Euroherca.

Popunjeni obrazac prijave, koji je vlastoručno potpisan s cjelokupnom dokumentacijom potrebnom za odlučivanje o zahtjevu možete predati u najbližu podružnicu Euroherca ili dostaviti putem pošte.

Dokumenti

h

Prijava i zahtjev - Požar i elementarne štete

h

Prijava i zahtjev - Osiguranje stvari kućanstva

Osiguranik koji je zbog nesretnog slučaja ozlijeđen dužan je:

 • Odmah otići liječniku, odnosno pozvati liječnika radi pregleda i pružanja potrebne pomoći te odmah poduzeti sve potrebne mjere radi liječenja kao i pridržavati se liječničkih savjeta i uputa u pogledu načina liječenja.
 • Po završetku liječenja kompletnu liječničku dokumentaciju zajedno s popunjenim obrascem za prijavu štete predati u najbližu podružnicu Euroherc osiguranja d.d.
 • Prijavom o nesretnom slučaju pružiti osiguratelju sva potrebna izvješća i podatke, naročito o mjestu i vremenu kada je slučaj nastao, potpuni opis događaja, nalaze liječnika o vrsti i težini tjelesne ozljede, o nastalim eventualnim posljedicama, kao i podatke o tjelesnim manama, nedostacima i bolestima koje je osiguranik eventualno imao prije nastanka nesretnog slučaja.

Ukoliko je nesretni slučaj imao za posljedicu smrt osiguranika, korisnik osiguranja dužan je o tome pismeno obavijestiti osiguratelja i o tome pribaviti potrebnu medicinsku i ostalu dokumentaciju.

Obrazac prijave nesretnog slučaja možete zatražiti u najbližoj podružnici Euroherca.

Obrazac prijave nesretnog slučaja je potrebno popuniti sa svim traženim podacima i vlastoručno ga potpisati, te ga uz dokumentaciju potrebnu za odlučivanje o osnovanosti zahtjeva predati u najbližu podružnicu Euroherca ili dostaviti putem pošte.

Dokumenti

h

Prijava i zahtjev Nezgoda

UREDI ZA PRIJAVU ŠTETE