PRITUŽBE

PRITUŽBE i PRIGOVORI ZAINTERESIRANIH OSOBA

 

Sve osobe čiji pravni interes proizlazi ili je u vezi s ugovorom o osiguranju prvenstveno će nastojati sve eventualne sporove s osigurateljem riješiti sporazumno, u mirnom postupku kod osiguratelja, podnošenjem pritužbe/prigovora.

 

Pritužba je izjava nezadovoljstva upućena Eurohercu od strane zainteresirane osobe koja se može podnijeti u odnosu na pružanje usluge osiguranja, odnosno u odnosu na ispunjenje obveza iz ugovora o osiguranju.

 

Prigovor je izraz nezadovoljstva upućen Eurohercu od strane podnositelja prigovora/ oštećenika koji se odnosi na obradu i rješavanje odštetnih zahtjeva iz izvanugovorne odgovornosti za štetu.

 

Pritužba/prigovor se može podnijeti:

 • pisanim podneskom putem pošte na adresu sjedišta društva EUROHERC osiguranja d.d. Zagreb, 10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 282 ili na adresu najbližeg prodajnog mjesta,
 • elektroničkom poštom na adresu: prituzbe@euroherc.hr
  (molimo da sve Vaše upite vezane za obradu nastale štete (npr. način, visina i sl.) dostavite na adresu elektroničke pošte steteupiti@euroherc.hr ) , ili
 • usmenom izjavom na zapisnik u prostorijama EUROHERC osiguranja d.d.

Pritužba/prigovor može biti podnesen zbog:

 • postupanja Društva odnosno osobe koja za Društvo obavlja poslove distribucije osiguranja
 • odluke Društva u vezi s ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju
 • postupanja Društva u vezi s rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju

Pritužba/prigovor treba sadržavati:

 • ime i prezime i adresu podnositelja pritužbe/prigovora koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, tvrtku, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe/prigovora koji je pravna osoba,
 • razloge pritužbe/prigovora i zahtjeve podnositelja pritužbe/prigovora
 • dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe/prigovora kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba/prigovor podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza
 • datum podnošenja pritužbe/prigovora i potpis podnositelja pritužbe/prigovora odnosno osobe koja ga zastupa,
 • punomoć za zastupanje, kada je pritužba/prigovor podnesen po punomoćniku.

Rok za pisani odgovor na pritužbu/prigovor je 15 dana od dana primitka pritužbe/prigovora. Odgovor na pritužbu/prigovor treba biti obrazložen i potpisan. Ako je pritužba/prigovor podnesen elektroničkom poštom ili podnositelj pritužbe/prigovora to izričito traži, odgovor na pritužbu/prigovor može se poslati elektroničkom poštom, uz poštivanje propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na zahtjev podnositelja pritužbe/prigovora EUROHERC osiguranje d.d. dužno je obavijestiti podnositelja pritužbe/prigovora o zaprimljenoj pritužbi/prigovoru i tijeku postupka.

Dokumenti

h

Obrazac za pritužbe